Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden vormen de contractuele basis tussen u en ons bedrijf. Deze zijn bedoeld om zowel u als ons bedrijf te beschermen.

Black_spot
Samen kunnen we alles bereiken

Algemene voorwaarden Let’s Build That Site​

De eenmanszaak Let’s Build That Site is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0000000000 en heeft haar vestigingsplaats aan de Paterswoldseweg 560, te 9728 BE Groningen.

Artikel 1

Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Let’s Build That Site is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het ontwikkelen van websites en online marketing.
3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.letsbuildthatsite.com.
5. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Let’s Build That Site.
6. Diensten: de diensten die Let’s Build That Site aanbiedt, zijn het ontwerpen en het maken van websites en webshops, alsmede het onderhoud aan websites, online marketing, SEO, het ontwikkelen van content en de optimalisatie van content en website coaching.
7. Abonnement: de overeenkomst tot onderhoud of zoekmachine optimalisatie waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door Let’s Build That Site ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.

Artikel 02

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Let’s Build That Site, elke overeenkomst tussen Let’s Build That Site en Opdrachtgever en op elke dienst die door Let’s Build That Site wordt aangeboden. 
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Let’s Build That Site aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden worden in elk geval op de website van Let’s Build That Site gepubliceerd.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen Let’s Build That Site en Opdrachtgever is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De afspraken in de overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 03

The offer

1. Alle door Let’s Build That Site gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
2. Let’s Build That Site is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij een andere termijn overeengekomen is. Niettemin heeft Let’s Build That Site het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Let’s Build That Site gegronde reden te weigeren.
3. Alle offertes van Let’s Build That Site zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
4.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Let’s Build That Site niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
5. Levertijden in het aanbod van Let’s Build That Site zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Let’s Build That Site niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 04

Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding heeft aanvaard en dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.
2. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Let’s Build That Site, zal Let’s Build That Site de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 30 dagen geldig, daarna kan Let’s Build That Site niet meer aan dit aanbod gehouden worden.
3. Let’s Build That Site is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Let’s Build That Site zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.
5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Bedrijven. In het bijzonder is het herroepingsrecht niet van toepassing op de abonnementen en de LBTS vouchers.
6.
Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 05

Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Let’s Build That Site een overeenkomst afsluiten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
2. De diensten met betrekking tot onderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. De overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot SEO bedraagt een minimum van 3 maanden. Na afloop van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met een periode van onbepaalde tijd welke maandelijks opzegbaar is.
4. Zowel Opdrachtgever als Let’s Build That Site kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
5. Let’s Build That Site behoudt zich te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen indien Opdrachtgever niet of niet tijdig, met inachtneming van een termijn van 10 kalenderdagen nadat dit is opgevraagd, materiaal aanlevert welke essentieel is voor het uitvoeren van de opdracht. Onder materiaal wordt in ieder geval verstaan: alle gevraagde teksten, afbeeldingen en inloggegevens redelijkerwijs vereist voor het uitvoeren van de betreffende opdracht.
6. Let’s Build That Site kan de overeenkomst tussentijds beëindigen indien Opdrachtgever zelfstandig onderhoud heeft verricht of door derden onderhoud heeft laten verrichten aan de door Let’s Build That Site gecreëerde websites (waarbij al dan niet) gebruik is gemaakt van software die niet overeenkomt met de door Let’s Build That Site aanbevolen systemen, tenzij Let’s Build That Site voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
7. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Let’s Build That Site ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
8. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij tenminste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, welk bedrag vermeerderd kan worden met door Let’s Build That Site gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Een en ander behoudens uitdrukkelijk andere overeengekomen afspraken.

Artikel 06

Abonnementen

1. Bij het aangaan van een overeenkomst met betrekking tot de LBTS Vault, website onderhoud en/of website coaching, wordt de overeenkomst aangegaan in de vorm van een abonnement. Een abonnement wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het LBTS vault, website coaching en website onderhoud abonnement kan worden aangegaan voor een periode van minimaal 1 maand. Na afloop van het abonnement wordt het abonnement automatisch verlengd, tenzij het abonnement tijdig en op correcte wijze is opgezegd. 
2. Opzegging geschiedt enkel schriftelijk met inbegrip van opzegging middels e-mail. Opzegging per e-mail kan aan info@letsbuildthatsite.com onder vermelding van de naam en contactgegevens van gedaan worden alsmede de reden van opzegging.
3. Opzegging van een abonnement voor onbepaalde tijd is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van de reeds eerstvolgende factuurdatum. Abonnementen voor onbepaalde tijd worden iedere maand te rekenen vanaf de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging van een drie maanden abonnement en een jaarabonnement is uitgesloten.
4. Let’s Build That Site kan het abonnement onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan Opdrachtgever, ontbinden ingeval:
a. Opdrachtgever in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert of op enige andere wijze naar oordeel van Let’s Build That Site de controle over haar vermogen kwijt is;
b. Opdrachtgever naar het uitsluitende oordeel van Let’s Build That Site ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;
c.
Opdrachtgever de server gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of anderszins naar het oordeel van Let’s Build That Site als ongewenst wordt aangemerkt.
5.
Nadat het abonnement is geëindigd, is Opdrachtgever verplicht eventuele stukken en gegevens te retourneren aan Let’s Build That Site.

Artikel 07

Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Werkzaamheden in verband met het onderhoud van de website worden tot een maand na factuurdatum kosteloos verricht. Na verloop van deze termijn wordt het overeengekomen uurtarief gerekend. Let’s Build That Site is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Let’s Build That Site de Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.

Artikel 09

Artikel 08

Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Indien Let’s Build That Site op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten) gerekend worden. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
2. 
2. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief onkosten, reiskosten en verblijfkosten.
3. Indien Let’s Build That Site op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden op locatie dient uit te voeren, is Opdrachtgever verplicht de voor uitvoering benodigde faciliteiten kosteloos beschikbaar te stellen.
4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het resterende bedrag te betalen alvorens de dienst wordt opgeleverd.
5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Let’s Build That Site gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
6. Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Let’s Build That Site. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Let’s Build That Site een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
7. Ingeval van abonnementen met betrekking tot de dienst zoekmachine optimalisatie, wordt het maandelijks te betalen bedrag eens per drie maanden in rekening gebracht.
8. Ingeval van abonnementen met betrekking tot de dienst website onderhoud, wordt het maandelijks te betalen bedrag eens per maand in rekening gebracht.
9. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Let’s Build That Site gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
10. Let’s Build That Site is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien Let’s Build That Site kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.
11. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is Let’s Build That Site gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 09

Incassobeleid

Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Let’s Build That Site zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Let’s Build That Site meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10

Uitvoering dienstverlening

1. Let’s Build That Site zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. Bij de uitvoering van de diensten is Let’s Build That Site niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Let’s Build That Site, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer-of bijkomende kosten te vergoeden.
3. Let’s Build That Site is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
4. Indien Let’s Build That Site op grond van de overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Let’s Build That Site conform de overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.

Artikel 11

(Op)Levering

1. De opleveringstermijn bedraagt de termijn zoals in de overeenkomst aangegeven, tenzij expliciet anders door Let’s Build That Site bij overeenkomst bepaald. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Let’s Build That Site of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Let’s Build That Site recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn bedraagt in ieder geval 14 dagen vanaf de dag van oplevering zoals in de overeenkomst aangegeven.
2. Opdrachtgever is verplicht om binnen 10 dagen de gevraagde informatie te verlenen welke redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze termijn wordt overschreden, heeft Let’s Build That Site het recht extra kosten in rekening te brengen voor zover redelijkerwijze vereist ter uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Let’s Build That Site gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
4. Let’s Build That Site spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
5. Let’s Build That Site heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde resultaten te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Article 12

Ontwikkelen en oplevering website

1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website.
2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
3. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.
4. De door Let’s Build That Site ontwikkelde website is opgeleverd indien Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord gegeven voor de website met een maximale termijn van 1 maand na factuurdatum. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de opgeleverde website. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin: Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze moeten schriftelijk gemeld worden aan Let’s Build That Site . De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Let’s Build That Site , tenzij er sprake is van gebruiksfouten of andere fouten die niet aan Let’s Build That Site zijn toe te rekenen.
5. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden.
6. Opdrachtgever mag binnen de overeengekomen afspraken, voor het dagelijks gebruik van de website, wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld de boomstructuren en achterliggende pagina’s.
7. Indien Opdrachtgever een variant of een afgeleide van het ontwerp van de website van Let’s Build That Site, of elementen van de website wil (laten) maken, dient Let’s Build That Site hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aanpassing gezien worden als een inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van Let’s Build That Site.
8. Indien Opdrachtgever akkoord dient te geven op een verzoek van Let’s Build That Site, is de uiterlijke termijn om hierop te reageren 10 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereageerd, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te hebben gegeven. Indien hierna toch nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden kunnen hiervoor meerkosten gerekend worden.
9. Let’s Build That Site is bevoegd om reeds opgeleverde website te gebruiken ten behoeve van promotie. Onder promotie wordt in ieder geval verstaan: het plaatsen van een footer welke verwijst naar www.letsbuildthatsite.com alsmede het recht om de opgeleverde website op te nemen in de eigen portfolio van Let’s Build That Site.

Article 13

Gebruik en onderhoud website

1. Let’s Build That Site stelt de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde website (en de eventueel bijbehorende gebruikersdocumentatie) voor gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking.
2. Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal de broncode en/of technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, enkel in dat geval is Opdrachtgever gerechtigd wijzigingen in de website aan te brengen.
3. Let’s Build That Site is niet gehouden tot ter beschikking stellen van enig (hulp)programma of (data)bibliotheken.
4. Indien overgekomen, zal Let’s Build That Site onderhoud verrichten aan de website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Let’s Build That Site onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.
5. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan Let’s Build That Site, waarna Let’s Build That Site overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Let’s Build That Site gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
6. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Let’s Build That Site.
7. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Let’s Build That Site, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website.

Article 14

Domeinregistratie

1. Let’s Build That Site biedt geen domeinregistratie dienst aan. Let’s Build That Site stelt het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever een domeinnaam aan te leveren.
2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. Let’s Build That Site heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam.
3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan Let’s Build That Site niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van Let’s Build That Site. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen

Article 15

Website coaching

1. Indien de Opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat van de werkzaamheden van Let’s Build That Site met betrekking tot enige website coaching gerelateerde diensten, dan zullen beide partijen met elkaar in overleg treden om tot een redelijke oplossing te komen. Reeds betaalde bedragen zullen in geen geval worden terugbetaald aan de Klant. Let’s Build That Site garandeert uitdrukkelijk geen enkel resultaat met betrekking tot website coaching gerelateerde diensten. Let’s Build That Site past enkel een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd.

Artikel 16

Garanties

1. Let’s Build That Site voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Let’s Build That Site in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Let’s Build That Site gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Let’s Build That Site gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.
4. Let’s Build That Site staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Let’s Build That Site spant zich in om fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op websites welke door Let’s Build That Site zelf zijn ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Let’s Build That Site is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de website in gebruik wordt genomen.
5. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Let’s Build That Site te melden op een wijze dat Let’s Build That Site in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Let’s Build That Site een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.
6. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt niet het herstel van verminkte of verloren gegevens. Let’s Build That Site is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Let’s Build That Site naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Let’s Build That Site verstrekte inlichtingen.
7. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Let’s Build That Site niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.
8. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.

Artikel 17

Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Let’s Build That Site gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Let’s Build That Site de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@letsbuildthatsite.com.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Let’s Build That Site verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Let’s Build That Site tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien Let’s Build That Site op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 18

Eigendomsvoorbehoud

1. Let’s Build That Site levert alle zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Let’s Build That Site heeft voldaan.
2. Let’s Build That Site heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden, websites en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Let’s Build That Site.
3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Let’s Build That Site worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 19

Opschorting

1. Let’s Build That Site heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, websites en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
2. Let’s Build That Site is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Let’s Build That Site is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
3. Mits vooraf expliciet in de overeenkomst vastgelegd is Let’s Build That Site in geval van een tekortkoming in de betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst bevoegd de website offline te halen en/of de domeinnaam in te trekken en aan derden te verkopen of de domeinnaam tijdelijk buiten gebruik te stellen. Let’s Build That Site is in dat geval niet aansprakelijk voor alle schade, in welke vorm dan ook, die Opdrachtgever ten gevolge hiervan lijdt.

Artikel 20

Overmacht

1.Let’s Build That Site is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
2. Overmacht aan de kant van Let’s Build Die Site wordt in ieder geval begrepen, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht aan de zijde van leveranciers van Let’s Build That Site, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door leveranciers, (iii) defecten aan zaken, apparatuur, software of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) stroomuitval, (vi) uitval van het internet, datanetwerk en telecommunicatievoorzieningen (e. g. cybercriminaliteit, hacking en DDoS-aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlogs- en terroristische aanslagen, (ix) algemene transportproblemen en (x) andere situaties die naar het oordeel van Let’s Build die Site buiten haar invloedssfeer vallen en die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of permanent verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
4. Indien Let’s Build That Site bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 21

Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Let’s Build That Site, is Let’s Build That Site uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Let’s Build That Site binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Let’s Build That Site deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Let’s Build That Site in staat is om adequaat te reageren.
2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Let’s Build That Site leidt tot aansprakelijkheid van Let’s Build That Site, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
3. Let’s Build That Site is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Let’s Build That Site geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
4. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Let’s Build That Site overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van de opgeleverde website, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.
5. Let’s Build That Site is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
6. Let’s Build That Site is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en verleende diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht. Slechts indien een storing langer duurt dan 72 uur, kan Let’s Build That Site aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade, welke gemaximeerd is tot eenmaal het factuurbedrag of de orderwaarde zoals opgenomen in de overeenkomst.
7. Let’s Build That Site staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Let’s Build That Site verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
8. Aansprakelijkheid van Let’s Build That Site voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.

Artikel 22

Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Let’s Build That Site berusten bij Let’s Build That Site en worden niet aan Opdrachtgever overgedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de grafische ontwerpen van de website kunnen door middel van een onderhandse akte van overdracht aan Opdrachtgever overgedragen worden, waarbij Let’s Build That Site gerechtigd is om hiervoor kosten in rekening te brengen.
2. Het is Opdrachtgever verboden om buiten de reikwijdte van de licentie, (de broncodes van) de website te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Let’s Build That Site. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen dient Let’s Build That Site expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrecht van Let’s Build That Site rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
3. Alle door Opdrachtgever aangeleverde content blijft eigendom van Opdrachtgever, en wordt niet overgedragen aan Let’s Build That Site.
4. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Let’s Build That Site, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,– euro(zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt tot een maximum van € 10.000,- euro. Dit laat het recht van Let’s Build That Site onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 23

Geheimhouding

1. Let’s Build That Site en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien Let’s Build That Site op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Let’s Build That Site zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Let’s Build That Site niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Let’s Build That Site en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 24

Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Let’s Build That Site verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart Let’s Build That Site van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Let’s Build That Site voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.

Artikel 25

Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Let’s Build That Site of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@Letsbuildthatsite.com met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Let’s Build That Site de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Let’s Build That Site zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 26

Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Let’s Build That Site en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Let’s Build That Site kan deze te allen tijde algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Let’s Build That Site en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Artikel 27

Regels voor kant-en-klare bronnen, sjablonen en recepten

Je kunt jouw inhoud bijna overal gebruiken waar je normaal ook inhoud publiceert en verkoopt, inclusief het bewerken ervan en het toevoegen van jouw naam of merk. Je kunt niemand de Private Label Rights (PLR), Wederverkoop Rechten, of Master Resell Rights geven. Dat betekent dat je andere mensen NIET de mogelijkheid kunt geven om de inhoud te bewerken of te wijzigen. 

Black_spot
Sterk ontwerp met nog sterkere resultaten

Klaar om jouw website te laten maken door Let's Build That Site?

Wil je een kopje koffie met ons drinken? Wij zijn altijd bereikbaar voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. LBTS is een laagdrempelig bedrijf die altijd open staat om jouw creativiteit te laten uitkomen. Je mag ons mailen naar info@letsbuildthatsite.com. Wil je ons liever bellen? Wij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00. Wij beantwoorden e-mail en telefoontjes binnen 24 uur.

Open chat
Need any help?